Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy Obec Jestřebí, který stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinovým podílem jsou zastoupeni zástupci zřizovatele, zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí pracovníci. Působnost a kompetence školské rady jsou upraveny § 167 a 168 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada Základní školy a Mateřské školy Jestřebí, příspěvkové organizace byla zvolena dne 24. 10. 2017 a svou činnost zahájila 21. 11. 2017.  

Složení školské rady pro funkční období 2021-2024

Titul, jméno a příjmení 

Funkce  Zastupuje 

Ing. Karel Schreiner

člen  zřizovatele

Livia Vážná Hoffmannová 

členka  zřizovatele

Bc. Anna Ernešová

členka 

pedagogické pracovníky 

Lukáš Stránský

člen

pedagogické pracovníky 

Erik Kovář

člen 

zákonné zástupce žáků 

Hana Sýkorová

předsedkyně

zákonné zástupce žáků