Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Školní poradenství

Výchovné poradenství 

Mgr. Zuzana Šťastná

Výchovný poradce úzce spolupracuje s oběma metodiky primární prevence sociálně pedagogických jevů, jednotlivými třídními učiteli i ostatními pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy. Činnost výchovného poradce je, pod vedením ředitele školy, zaměřena především na následující oblasti:  

 • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 • Péče o nadané žáky a žáky s problematickým prospěchem  
 • Péče o žáky s problémovým a konfliktním chováním  
 • Profesní orientace žáků – kariérové poradenství  
 • Spolupráce se školním metodikem prevence ve sféře primární prevence sociálně patologických jevů  

KONZULTAČNÍ HODINY - po domluvě

Metodik prevence

Mgr. Lucie Červenková (pracoviště Provodín)

mgr. Anna Ernešová (pracoviště Jestřebí)

Preventivní program si klade za hlavní cíle:

 • předcházení vzniku rizikového chování (kouření, alkoholismus, doping, gamblerství, drogová závislost, promiskuita, přenosné pohlavní choroby, záškoláctví, šikana, kyberšikana, agrese, kriminalita, delikvence, xenofobie, rasismus, antisemitismus, netholismus, gambling, sekty, podléhání módním trendům) a jeho rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence
 • vytvářet přátelský kolektiv mezi žáky
 • naučit osvojovat si způsoby zpracování emocí 
 • vést dětí k toleranci, vzájemné pomoci, nacvičování sociálních dovedností, vzájemné pomoci, empatii 
 • zvýšit informovanost učitelů, žáků i jejich rodičů 
 • specifické cíle preventivního programu: pokračovat v činnosti Školního parlamentu, umožnit žákům navštěvovat kroužky, nabídnout dětem účast na školních akcích, rozvíjet spolupráci mateřské a základní školy, realizovat akce uvedené v plánu metodika prevence

KONZULTAČNÍ HODINY - po domluvě

Metodik EVVO

Mgr. Nikola Petříková (pracoviště Provodín)

Bc. Kristýna Pánková (pracovište Jestřebí)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice. 

Cílem environmentální výchovy je rozvoj znalostí, dovedností a postojů potřebných pro jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.