Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 2022

Vzhledem k aktuálním a možným dalším změnám v přijímacím řízení na střední školy jsou veškeré informace k dispozici na stránkách MŠMT zde:

https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přijímaní uchazečů ke studiu na středních školách se řídí zákonem č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2012. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 86/2012 Sb., s účinností od 20.03.2012.

Přihlášky

Pro první kolo přijíamacího řízení lze podat 1 přihlášku, která obsahuje kolonky pro 2 střední školy. Žáci obdrží vyplněné přihlášky ve škole do poloviny února. Odnesou je domů – podpis rodičů, popř. potvrzení lékaře.

Rodiče zajistí doručení na příslušnou školu (doporučeně poštou, osobně – nechat potvrdit přijetí).

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

Pozvánku k přijímacímu řízení dostanou žáci na adresu uvedenou na přihlášce (každá SŠ odesílá v jiném termínu). Termín přijímacího řízení dle internetových stránek dané školy nebo dle pozvánky zaslané SŠ.

Pro další kola přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

Zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 13. dubna 2023
2. termín: středa 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 17. dubna 2023
2. termín: středa 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání:
1. termín: úterý 10. května 2023
2. termín: středa 11. května 2023

Výsledky

  • zápisový lístek obdrží žák na základní škole pouze jeden
  • odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění svého přijetí ke studiu na webu školy
  • pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy
  • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimka platí pro dodatečné přijetí ke studiu na základě odvolání)