Nové "šablony" na naší škole

11.10.2017 18:47

Od září je škola zapojena do dotačního programu v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči.

Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování – školní asistent, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogického sboru, sdílení zkušeností pedagogů a spolupráce s jinými školami, setkávání s rodiči, prevence logopedických vad a podpora čtenářské a matematické gramotnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.